רשימת תפוצה
האתר בעבודות תחזוקה מצטערים על אי הנוחות הזמנית, נשוב בקרוב!

קורס מזורז בהסטוריה יהודית

5 – הארץ המובטחת

ה׳ בכסלו ה׳תשס״ד ה׳ בכסלו ה׳תשס״ד 30/11/2003 | מאת הרב קן ספירו

א-לוהים נתן לאברהם ומשפחתו את ארץ ישראל, כמעבדה לייצור עם מיוחד במינו.

עלילת הסיפור של הולדת העם היהודי מתחיל בחומש "בראשית" (פרק יב), כאשר א-לוהים מדבר לראשונה אל אברהם וממשיך עד סוף הספר, בו מתוארת פטירתם של יעקב ויוסף. הדרך הטובה ביותר להמחיש פרק זה בסיפור העלילה שלנו, היא לתארו כהתפתחותה של "משפחת- ישראל", אשר בחומש "שמות" תהפוך ל"עם".

בפרק הקודם של סדרת מאמרים זו, כאשר שלח א-לוהים את אברהם למסעו, בחנו את המודלים שנבנו על מנת לעצב את ההיסטוריה.

אברהם נולד באור כשדים, בארם נהריים (עיראק של ימינו) ואחר-כך העתיק יחד עם משפחתו את מקום מושבו לחרן (צפון סוריה/דרום טורקיה של ימינו). שם ניתן לו הצו הא-לוהי ללכת לכנען, הארץ המובטחת, אשר עתידה להפוך לארץ ישראל.

 

ויאמר ה' אל אברם: "לך לך מארצך… אל הארץ אשר אראך" (בראשית א, יב)

 

צו זה מהווה אמירת מפתח והבטחה, הנשנות מספר פעמים. לדוגמא:

ביום ההוא, כרת ה' את אברם ברית, לאמר: "לזרעך נתתי את הארץ הזאת, מנהר מצרים עד הנהר הגדול נהר פרת. את הקיני, ואת הקניזי, ואת הקדמוני; ואת החיתי, ואת הפריזי, ואת הרפאים; ואת האמורי, ואת הכנעני, ואת הגרגשי ואת היבוסי"(בראשית טו, יח-כא)

"ונתתי לך ולזרעך אחריך, את ארץ מגוריך, את כל ארץ כנען לאחוזת עולם והייתי להם לא-לוהים" (בראשית יז, ח)

 

מכך אנו למדים כי א-לוהים, התורה וארץ ישראל – חד הם. או במלים אחרות – היהדות היא כל אלו יחד.

מכך אנו למדים כי א-לוהים, התורה וארץ ישראל – אחד הם. או במלים אחרות – היהדות היא כל אלו יחד. ארץ ישראל איננה מהווה "בונוס" או שכר עבור טרחה כלשהי. א-לוהים לא אמר לאברהם: "בא היה לצדי ואם המונותיאיזם יתפשט בכל רחבי העולם, אזכה אותך במנה הגונה של נכסי דלא ניידי". ארץ ישראל היא בעצם מעבדת ייצור שאברהם ומשפחתו קבלו, על מנת ליצור בה עם, שיהווה דוגמא ומופת לעולם כולו.

ארץ ישראל היא מקום מיוחד במינו; זהו המקום היחיד על פני כדור הארץ בו יכול העם היהודי למלא את משימתו בשלמות. עם סגולה, עם לדוגמא, לא יכול היה להשיג את מטרתו בשום מקום אחר. חשוב אפוא מאד להבין את הקשר של העם היהודי לארצו.

אחת הנבואות החוזרות ונשנות ביותר היא: "אם לא נשמור את התורה, הארץ תקיא אותנו! "

אבל, מאחר וזהו מקום מיוחד, המוכן לרוחניות ובעל פוטנציאל אדיר, הוא גם מקום שמחייב התנהגות מיוחדת. הארץ ניתנה לעם ישראל, אך ורק עבור המשימה המוטלת עליהם. באם ינטשו את משימתם, הם יאבדו את הזכות עליה! זהו לקח חשוב בהיסטוריה היהודית ההולך ומתממש, וזו היא גם אחת הנבואות החוזרות ונשנות ביותר: "אם לא נשמור את התורה, הארץ תקיא אותנו! "

במשך כל החלק הראשון של התורה, א-לוהים מדבר מספר פעמים אודות מסירת ארץ ישראל לעם ישראל וחוזר ומאשר כוונה זו.

ואכן רש"י, פרשן התנ"ך הגדול בן המאה ה-11, בפסוק הראשון של התנ"ך שואל: מדוע מתחיל א-לוהים עם סיפור בריאת העולם? הלא אם התנ"ך הנו ספר המצוות של עם ישראל, מדוע לא להתחיל אותו עם המצוה הראשונה ולפנות ישירות לסיפור יציאת מצרים. שהרי אז הופכים בני ישראל לעם, ומתחיללים לקבל מצוות ובאים לארץ?

ורש"י עונה, בצטטו מתוך התורה שבעל-פה, כי בעתיד תבאנה אומות העולם לעם היהודי בהאשמה: "גזלנים אתם". ארץ ישראל איננה שלכם, שדדתם אותה מן הכנענים! לכן, על מנת למנוע זאת, א-לוהים פותח את התורה עם סיפור בריאת העולם, כדי לבשר לו: "אני בורא העולם. הכל שלי ואני בחרתי לתת את ארץ ישראל לעם היהודי!".

טענות של כיבוש

כל אומה אחרת בעולם מבססת את זכותה על ארצה בעזרת כיבוש. הגיע עם (למשל, האנגלים או הספרדים), הכניע את ילידי המקום (למשל, האינדיאנים) ,לקח את הארץ, יישב אותה והעניק לה שם חדש (למשל, ארצות הברית של אמריקה). "כוח הזרוע הוא הקובע!", היא הטענה של כל האומות כמעט, במהלך ההיסטוריה.

העם היהודי לעומת זאת, מבסס את טענתו על הבטחה א-לוהית וזו היא טענה מוסרית. שאם לא כן, הטענה היחידה שיכולה להעלות מדינת ישראל העכשווית היא, כי זכותה על הארץ נובעת אך ורק מכוח הזרוע ואין לה כל זכות אחרת עליה.

עניין בעל חשיבות יתרה וחיוני למדינת ישראל – אשר איננה מדינה דתית ולעיתים רחוקה מאד מערכים יהודיים – הוא להכיר בעובדה, כי התורה מציידת את היהודים בטענה מוסרית על ארץ ישראל.

ישמעאל

לאחר שאברהם מגיע לארץ המובטחת, הוא ניצב בפני דילמה. שרה אשתו עקרה, והיא חפצה להעניק לו בן. היא מציעה על כן כי אברהם ייקח אישה נוספת, את הגר.

למרות שהגר היא בתו של פרעה, היא העדיפה לעזוב את ארמון המלכות המצרי בכדי להצטרף למסעותיו של אברהם, כשפחתה של שרה.

אברהם לוקח אפוא את הגר כאשתו השניה וממנה עתיד להיוולד לו בן שיקרא ישמעאל.

ישמעאל לא יחפוץ לשאת בנטל משימתו של אברהם. הוא ילך לדרכו וייסד שושלות יוחסין משל עצמו; סיפור מעשה זה מונצח כולו בתורה, בספר בראשית, פרק טז.

אנו עתידים אם כך לחזות בהיסטוריה האנושית, בשתי דתות מונותיאיסטיות נוספות אשר יופיעו בהמשך, לאחר שהיהדות תעמוד כבר על כנה יותר מאלפיים שנה: האיסלאם והנצרות.

הערבים, על פי מסורתם העצמית ובהתאם למסורת היהודית, הנם צאצאי ישמעאל.

דת האיסלאם נוצרה בקרב עמי ערב. הערבים, על פי מסורתם העצמית ובהתאם למסורת היהודית, הנם צאצאי ישמעאל, וכפי שאברהם התפרסם בגין הכנסת האורחים שלו, כך גם צאצאיו, הערבים, מתבלטים ביותר בזכות הכנסת האורחים שלהם.

נראה על כן כי למרות שישמעאל לא נושא בנטל המשימה של אברהם אין הוא יכול לברוח מגורלו המבורך, והעם היוצא ממנו מגיע לגדולה. אגב, התורה מציינת מפורשות כי ישמעאל עתיד להיות בעל חשיבות בעולם וכי יחסי איבה עתידים לשרור בינו ובין שאר העולם המתורבת:

"וקראת שמו ישמעאל… והוא יהיה פרא אדם; ידו בכל ויד כל בו; ועל פני כל אחיו ישכון" (בראשית יא, יב-טז)

התחלה על-טבעית

כאשר ברור כי ישמעאל לא ייטול על עצמו את המשימה שיועדה לזרעו של אברהם, מבשר א-לוהים לאברהם, בן ה-99, כי שרה אישתו, בת ה-90, עתידה להרות. כך נולד יצחק אבינו, בדרך ניסית ועל-טבעית.

בדרך הטבע לא היה עם ישראל אמור להתקיים בעולם. בדרך הטבע, לא היה אמור כלל לשרוד.

כפי שציינו קודם לכן, זוהי התכונה המופלאה המאפיינת את העם היהודי. בדרך הטבע לא היה עם ישראל אמור להתקיים בעולם. בדרך הטבע, לא היה אמור כלל לשרוד. מכל מקום, הוא שרד במהלך כל ההיסטוריה, והוא עדיין כאן.

לפני ששרה הרתה אומר א-לוהים לאברהם:

 

"שרה אשתך יולדת לך בן וקראת את שמו יצחק. והקימותי את בריתי אתו לברית עולם ולזרעו אחריו. ולישמעאל… הנה ברכתי אותו והפריתי אותו והרביתי אותו במאד מאד. שנים עשר נשיאים יוליד ונתתיו לגוי גדול. [אבל] את בריתי אקים את יצחק אשר תלד לך שרה למועד הזה בשנה האחרת" (בראשית יט, יז-כא)

 

יצחק אפוא, הוא האדם אשר יבצע את המשימה שהוטלה על אברהם, השליחות שלמענה נבחר עם ישראל.

מאמרים נבחרים

Donnez du pouvoir à votre voyage juif

Inscrivez-vous à l'e-mail hebdomadaire d'Aish.com

Error: Contact form not found.

הצטרפו לניוזלטר השבועי

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram דילוג לתוכן